Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1. Voor deelname aan de lessen van 360 defence geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
1.2. Studenten van 360 defence mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Men dient dit ( op verzoek) aan te tonen door middel van een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie.
1.3. 360 defence behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door 360 defence worden beëindigd.
1.4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
1.5. Het deelnemen van lessen van 360 defence geschiedt geheel op eigen risico. 360 defence is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
1.6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. 360 defence aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft 360 defence van elke aansprakelijkheid.
1.7. Iedere student van 360 defence moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten, je kunt in het dagelijks leven eigenlijk niet zonder deze verzekering.
1.8. Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de “gevorderden” groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.
1.9. De student geeft in principe toestemming om opgenomen beeldmateriaal tijdens de training te mogen gebruiken ter promotie van de training. Bezwaar kan worden aangegeven en wordt dan gehonoreerd.

2. Kleding en bescherming

2.1. Alle benodigde trainingsmaterialen kunnen bij 360 defence worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
2.2. 360 defence levert alle benodigde middelen met 5 procent korting op de winkelprijs aan leden, waar mogelijk. Artikelen worden na betaling op rekening van 360 defence op de leslokatie geleverd.
2.3. Kleding tijdens de training dient te bestaan uit: comfortabele broek (zonder scherpe punten), T-shirt en binnenschoenen.
2.4. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming en binnenschoenen (b.v. worstelschoenen). Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Alle benodigde artikelen kunnen bij 360 defence besteld worden.
2.5. Wapens en stoot /trapkussens worden door 360 defence verzorgd. Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.

3. Etiquette
3.1. Van studenten van 360 defence wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun instructeur en mede studenten. Ongecontroleerd trainen wat resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
3.2. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
3.3. Het gebruik van geleerde technieken buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van de geleerde technieken voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
3.4. Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van 360 defence wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
3.5. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
3.6. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).

4. Betalingen lessen, seminars
4.1. Betaling lidmaatschap dient maandelijks op de 1e van de maand via automatische incasso te geschieden. De betaling moet worden gestort op rekening 62.54.42.970 T.n.v. H.C. de Groot te Almelo o.v.v. je naam. Na beëindiging van het lidmaatschap kun je dus nog een maand doortrainen. Seminars en proeflessen kunnen wel cash per deel betaald worden.
4.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
4.3. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een opzegformulier ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. Telefonisch of via de mail opzeggen is niet mogelijk. Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
4.4. Regelmatig zijn er in binnen en buitenland seminars te volgen. Het bezoeken van deze seminars wordt wel georganiseerd door 360 defence maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.
4.5. Bij niet (tijdig) betalen van de lesgelden volgt een factuur incl. verhoging met administratie kosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven aan een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
4.6. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend.
4.7. Het lesgeld bedraagt € per maand (afhankelijk van de les). Men krijgt hiervoor de gelegenheid om eenmaal per week de lessen te volgen. Men dient duidelijk aan te geven op welk lesuur men wil trainen. Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met 360 defence en indien er ruimte is binnen de les groepen.

5. Vakanties
5.1. 360 defence is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Dit wordt op de site en in de les kenbaar gemaakt.
5.2. De leslocatie van 360 defence is tijdens de grote vakantie en feestdagen gesloten. Als 360 defence niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.
5.3. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden. Het kan voorkomen dat er dan les wordt gegeven in een andere discipline.
5.4. Tijdens vakantie perioden die 360 defence gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling .